CNXKMG-8L001 บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน 19,900.-/ท่าน

บินตรง เชียงใหม่ คุนหมิง ต้าหลี ลี่เจี่ยง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน

• ชมความงดงาม ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกะเช้า)
• ชมโชว์อันยิ่งใหญ่ IMPRESSION LIJIANG โดยผู้กำกับชื่อก้องโลก จาง อวี้ โหมว
• ชมความงดงามของทุ่งหญ้าน่าพาไห่
• ชมความงดงามของ วัดลามะจงซ้านหลิน
• ชมความงดงามของ เมืองโบราณลี่เจี่ยง
• เมนู พิเศษ!! สุกี้เห็ด /สุกี้ปลาแซลมอล/ อาหารจีนกวางตุ้ง
• พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
• รวมค่าวีซ่าจีน (วีซ่าเดียว)

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 01-06 ก.ค. 61

19,900.-

19,900.-

19,900.-

4,800.-

 15,300.-

วันที่ 25-30 ก.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

19,300.-

วันที่ 08-13 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

19,300.-

วันที่ 24-29 ส.ค. 61

25,900.-

25,900.-

25,900.-

6,000.-

19,300.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่***

 

ราคาขาย
฿19,900
จำนวน:
Visitors: 327,911