TPE-TG001 ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน 35,900.-

ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน

•ร้านอาหารมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง
•ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
•ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
•อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพักโรงแรม 5 ดาว
•สะสมไมล์เครือ Star Alliance ได้ 50%

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

(จอยแลนด์)

ท่านละ

25–29 กรกฎาคม 2561

35,900.-

35,900.-

33,900.-

7,500.-

19,600.-

20-24 ตุลาคม 2561

35,900.-

35,900.-

33,900.-

7,500.-

19,600.-

05-09 ธันวาคม 2561

35,900.-

35,900.-

33,900.-

7,500.-

19,600.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ท่าน ***

ราคาขาย
฿35,900
จำนวน:
Visitors: 340,401