TPE-BR001 TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน 20,900.-

TAIWAN อาหลี่ซัน เพลิน เพลิน EVA 5 วัน 3 คืน

•หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , ชมความสวยงามของธรรมชาติที่อุทยานเย๋หลิ่ว
•ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน
•ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
•ช้อปปิ้งแบรนด์เนม Gloria outlet
•สายการบิน EVA น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 30 กก. ไม่ต้องกังวลน้ำหนัก ถูกใจขาช้อปปิ้ง

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

(จอยแลนด์)

ท่านละ

15 – 19 กันยายน 2561

20,900.-

20,900.-

20,900.-

5,000.-

11,200.-

04 – 08 ตุลาคม 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,000.-

12,000.-

12-16 ตุลาคม 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,000.-

12,000.-

07-11 พฤศจิกายน 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,000.-

12,000.-

17– 21 พฤศจิกายน 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,500.-

12,000.-

08-12 ธันวาคม 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,000.-

12,000.-

15-19 ธันวาคม 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,000.-

12,000.-

22-26 ธันวาคม 2561

22,900.-

22,900.-

22,900.-

5,000.-

12,000.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 7,000 บาท / ท่าน ***

ราคาขาย
฿20,900
จำนวน:
Visitors: 340,419