TPE-IT001 TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน 14,900.-

TAIWAN เที่ยวไทเป สุขใจไปกับ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน

•ตลาดปลาไทเป Taipei Fish Market ฟินฟิน กับบรรยากาศตลาดอาหารทะเลแบบญี่ปุ่น
•สัมผัสการนั่งรถไฟความเร็วสูงของไต้หวัน (ชินคันเซ็นไต้หวัน)
•ถูกใจคนโสดขอพรความรัก ขอด้ายแดง วัดหลงซันไต้หวัน
•ช้อปปิ้งมาเต็มทั้ง ซื่อหลินไนท์ , ซีเหมินติง , Gloria Outlet
•เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพราะง่วงนอน !

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 2-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 2-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

(จอยแลนด์)

ท่านละ

4 – 7 สิงหาคม 2561

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,000.-

7,200.-

11 - 14 สิงหาคม 2561

18,900.-

18,900.-

18,900.-

4,000.-

9,500.-

17 – 20 สิงหาคม 2561

15,900.-

15,900.-

15,900.-

4,000.-

7,200.-

25 – 28 สิงหาคม 2561

14,900.-

14,900.-

14,900.-

4,000.-

7,200.-

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000 บาท / ท่าน ***

ราคาขาย
฿14,900
จำนวน:
Visitors: 333,863