KTM-TG001

เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

• ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์
• ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเนปาล
• ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น และชมวิวยอดเขาอรรณาปุรณะที่โภครา พร้อมชมวิวของเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำเซติ
• บินหรูระดับ 5 ดาว พักดีระดับ 4 ดาว

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ :27-31 ก.ค. 61

32,900.-

32,900.-

31,900.-

30,900.-

6,900.-

18,900.-

วันที่ : 11-15 ต.ค. 61

35,900.-

35,900.-

34,900.-

33,900.-

6,900.-

18,900.-

วันที่ :08-12 ธ.ค. 61

35,900.-

35,900.-

34,900.-

33,900.-

6,900.-

18,900.-

วันที่ :28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62

38,900.-

38,900.-

37,900.-

36,900.-

6,900.-

18,900.-

วันที่ :29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62

38,900.-

38,900.-

37,900.-

36,900.-

6,900.-

18,900.-

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 5,000.-  / ท่าน ***

 

ราคาขาย
฿35,900
จำนวน:

 • GO2SXR-SG001.jpg
  SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน • เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ...
  ราคาขาย ฿22,900

 • G2LEH-SG001--2.jpg
  อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน • ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่&b...
  ราคาขาย ฿29,900

 • JAI-FD001.jpg
  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber...
  ราคาขาย ฿13,900

 • PBH-B3001.jpg
  เทศกาลปีใหม่ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน 4คืน • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรม...
  ราคาขาย ฿52,900
Visitors: 338,087