SXR-SG001 SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน 22,900.-

SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน

• เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”
• ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ
• นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม
• นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย
• ชม “ทัชมาฮาล”อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ

2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ : 03-09 ก.ค. 61

20,900

20,900

19,900

18,900

7,500

12,500

วันที่ : 05-11 ก.ค. 61

20,900

20,900

19,900

18,900

7,500

12,500

วันที่ : 17-23 ก.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 19-25 ก.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 24-30 ก.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 25-31 ก.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 26 ก.ค.- 01 ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 02-08 ส.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 07-13ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 08-14ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 09-15 ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 14-20ส.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 16-22ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 21-27ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 23-29ส.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 28 ส.ค.- 03ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 30 ส.ค.- 05ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 04-10ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 06-12ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 11-17ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 13-19ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 18-24ก.ย. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 20-26ก.ย. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 25 ก.ย.- 01 ต.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 27 ก.ย.- 03 ต.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 02-08ต.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 04-10 ต.ค. 61

22,900

22,900

21,900

20,900

7,500

12,500

วันที่ : 09-15ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

12,500

วันที่ : 10-16ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

12,500

วันที่ : 11-17ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

12,500

วันที่ : 16-22ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

12,500

วันที่ : 17-23 ต.ค. 61

23,900

23,900

22,900

21,900

7,500

12,500

วันที่ : 18-24ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

12,500

วันที่ : 23-29ต.ค. 61

24,900

24,900

23,900

22,900

7,500

12,500

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ]  5,000.-  / ท่าน ***

 

ราคาขาย
฿22,900
จำนวน:

 • G2LEH-SG001--2.jpg
  อินเดีย เลห์ ลาดัก ทัชมาฮาล 8 วัน 5 คืน • ชม “ทัชมาฮาล” 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่&b...
  ราคาขาย ฿29,900

 • JAI-FD001.jpg
  อินเดีย ทัชมาฮาล ชัยปุระ นครสีชมพู 4วัน 2คืน • ชม นครสีชมพู เมืองชัยปุระ เมืองหลักของราชสถาน • ชมพระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นสวยงาม • ชม Amber...
  ราคาขาย ฿13,900

 • KTM-TG001.jpg
  เนปาล ดินแดนแห่งขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน • ชม 3 เมืองมรดกโลกของเนปาล เมืองกาฐมาณฑุ เมืองปาฏัน เมืองปัคตาปูร์ • ล่องเรือทะเลสาบเฟวา (Phewa Lake) ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ข...
  ราคาขาย ฿35,900

 • PBH-B3001.jpg
  เทศกาลปีใหม่ภูฏาน เจาะลึก ดินแดนมังกรสายฟ้า 5วัน 4คืน • พาท่านพิชิต วัดทักซัง วัดบนเขาชื่อดังระดับโลก • ชมป้อมปราการสวยที่สุดทั้งสามเมือง พาโร, ทิมพู และ พูนาคา พร้อมธรรม...
  ราคาขาย ฿52,900
Visitors: 338,083