BWN-BI001 Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน 15,900.-

Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน 

• ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
• ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
• ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
• สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

 

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)

ท่านละ

เด็ก 8-12 ปี

(ไม่เสริมเตียง)

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 29 มิ.ย.-01ก.ค. 61

16,900

16,900

16,900

4,900

10,000

วันที่ 27-29 ก.ค. 61

17,900

17,900

17,900

4,900

10,000

วันที่ 24-26 ส.ค. 61

16,900

16,900

16,900

4,900

10,000

วันที่ 21-23 ก.ย. 61

16,900

16,900

16,900

4,900

10,000

วันที่ 12-14 ต.ค. 61

17,900

17,900

17,900

4,900

10,000

วันที่ 26-28 ต.ค. 61

16,900

16,900

16,900

4,900

10,000

วันที่ 09-11 พ.ย. 61

15,900

15,900

15,900

4,900

10,000

วันที่ 23-25 พ.ย.61

15,900

15,900

15,900

4,900

10,000

***  ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 8,000.-  / ท่าน ***

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

 

ราคาขาย
฿15,900
จำนวน:
Visitors: 338,181