ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน 8 วัน 5 คืน 52,972.-

ทัวร์จอร์เจีย คาซัคสถาน 8 วัน 5 คืน

- ชม มหาวิหารจวารี โบสถ์แห่งไม้กาเขนอันศักดิ์สิทธิ์
- ชม ป้อมอันนานูรี ป้อมปราการเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนาน
- ชม อ่างเก็บน้ำชินวารี ที่ซึ่งทำให้ชาวเมืองทบิลิซีมีน้ำไว้ดื่มไว้ใช้
- ชม อุพลิสซิเค่ หนึ่งในเมืองถ้ำเก่าแก่
- ชม พิพิธภัณฑ์ท่านสตสลิน ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและสิ่งของต่างๆ ของสตาลิน
- ชม โบสถ์ Gelati Cathedral วิหารเก่าแก่ที่ได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลก
- ชม โบสถ์เมเคตี เป็นโบสถ์เก่าแก่ที่ตั้งอยู่บริเวณริมหน้าผา
- ชม ป้อมปราการนาริกาลา สร้างขึ้นครั้งแรกช่วงคริสต์วรรษที่ 4
- ชม โบถส์คริสต์เซนต์คอฟ ซึ่งรอดพ้นจากความเสียหายจากแผ่นดินไหว
- ช้อปปิ้งที่ ตลาดกรีนมาร์เก็ต สินค้าพื้นเมือง

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า
-

เดือน  เมษายน

04 เม.ย. 61- 11 เม.ย. 61

 

55,927

54,927

52,927

9,900

-

18 เม.ย. 61- 25 เม.ย. 61

 

55,927

54,927

52,927

9,900

-

เดือน  พฤษภาคม

02 พ.ค. 61- 09 พ.ค. 61

 

52,927

51,927

49,927

9,900

-

09 พ.ค. 61- 16 พ.ค. 61

 

52,927

51,927

49,927

9,900

-

เดือน  มิถุนายน

13 มิ.ย. 61- 20 มิ.ย. 61

 

52,927

51,927

49,927

9,900

-

เดือน  กรกฎาคม

11 ก.ค. 61- 18 ก.ค. 61

 

55,927

54,927

52,927

9,900

-

เดือน  สิงหาคม

15 ส.ค. 61- 22 ส.ค. 61

 

55,927

54,927

52,927

9,900

-

เดือน  กันยายน

05 ก.ย. 61- 12 ก.ย. 61

 

52,927

51,927

49,927

9,900

-

เดือน  ตุลาคม

10 ต.ค. 61- 17 ต.ค. 61

 

59,927

58,927

56,927

9,900

-

ราคาขาย
฿52,927
จำนวน:
Visitors: 338,182