SMRS14_KC ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ส.ค.61-ก.พ.62 45,555.-

ทัวร์รัสเซีย เย็นสดชื่น มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก

- ชม สถานีรถไฟใต้ดินมอสโคว์ ที่ตกแต่งอย่างวิจิตรตระการตา
- ชม พระราชวังฤดูร้อนปีเตอร์ฮอฟ หรือเปโตรควาเรสต์ PETERHOF
- ชม วิหารเซนต์ซาเวียร์ ใช้ประกอบพิธีกรรมที่สำคัญระดับชาติ
- ชม พระราชวังเครมลิน สถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย
- ชมภายใน พระราชวังฤดูหนาว ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากมาย
- ชม จตุรัสแดง เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของรัสเซีย
- ชม โบสถ์อาร์คแอนเจล ไมเคิล
- ช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้ากุม

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

หมายเหตุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ท่าน

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
 (มีเตียง)

เด็กไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่
(ไม่มีเตียง)

พักเดี่ยว

วีซ่า

เดือน สิงหาคม

02 ส.ค. 61- 07 ส.ค. 61

KC932/KC872

45,555

45,555

44,555

8,500

-

16 ส.ค. 61- 21 ส.ค. 61

KC932/KC872

45,555

45,555

44,555

8,500

-

เดือน กันยายน

14 ก.ย. 61- 19 ก.ย. 61

 

45,555

45,555

44,555

8,500

-

28 ก.ย. 61- 03 ต.ค. 61

 

45,555

45,555

44,555

8,500

-

เดือน ตุลาคม

13 ต.ค. 61- 18 ต.ค. 61

* วันสวรรคต ร.9

46,555

46,555

45,555

8,500

-

27 ต.ค. 61- 01 พ.ย. 61

 

46,555

46,555

45,555

8,500

-

เดือน พฤศจิกายน

10 พ.ย. 61- 15 พ.ย. 61

 

46,555

46,555

45,555

8,500

-

24 พ.ย. 61- 29 พ.ย. 61

 

46,555

46,555

45,555

8,500

-

เดือน ธันวาคม

08 ธ.ค. 61- 13 ธ.ค. 61

* วันรัฐธรรมนูญ

46,555

46,555

45,555

8,500

-

เดือน มกราคม

17 ม.ค. 62- 22 ม.ค. 62

KC932/KC894

46,555

46,555

45,555

8,500

-

31 ม.ค. 62- 05 ก.พ. 62

KC932/KC894

47,555

47,555

46,555

8,500

-

เดือน กุมภาพันธ์

21 ก.พ. 62- 26 ก.พ. 62

KC932/KC894

47,555

47,555

46,555

8,500

-

 

ราคาขาย
฿45,555
จำนวน:
Visitors: 349,722