KMG01 - (MAR-SEP'18) THE BEST OF KUNMING 6D5N BY TG 24,777.-/ท่าน

KMG01 - (MAR-SEP'18) THE BEST OF KUNMING
                          6D5N BY TG

ราคาเริ่มต้น 24,777 บาท  พักระดับ 4 ดาว

เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS

คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน
สักครั้งหนึ่งในชีวิต มุ่งหน้าสู่แชงกรีล่า ‘‘ดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหาย’’
นั่งกระเช้าใหญ่ขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวบนยอด ‘‘ภูเขาหิมะมังกรหยก’’
เดินเล่นฟินๆ 3 เมืองเก่า เมืองเก่าจงเตี้ยน เมืองเก่า

 


 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดไฟลท์บิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า18ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

14 - 19 มีนาคม 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

25,777

25,777

4,500

15,900

21 - 26 มีนาคม 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

25,777

25,777

4,500

15,900

22 – 27 มีนาคม 2561

TG612 (09.05 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

25,777

25,777

4,500

15,900

11 – 16 เมษายน 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

33,777

33,777

7,000

17,900

12 – 17 เมษายน 2561

TG612 (09.05 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

33,777

33,777

7,000

17,900

13 – 18 เมษายน 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

33,777

33,777

7,000

17,900

27 เม.ย. – 02 พ.ค.2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35)

27,777

27,777

5,500

16,900

25 – 30 พฤษภาคม 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35

25,777

25,777

5,500

16,900

13 – 18 มิถุนายน 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35

24,777

24,777

4,500

15,900

25 – 30 กรกฎาคม 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35

27,777

27,777

6,000

17,900

10 – 15 สิงหาคม 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35

27,777

27,777

6,000

17,900

19 – 24 กันยายน 2561

TG612 (10.55 - 14.05)

TG613 (15.20 – 16.35

24,777

24,777

4,500

15,900

 

ราคาขาย
฿24,777
จำนวน:
Visitors: 327,912