GT-BWN BI01 บรูไน สบาย..สบาย 3 วัน 2 คืน 14,991.-

 GT-BWN BI01 บรูไน สบาย..สบาย 3 วัน 2 คืน 

ไฮไลท์.....ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 
• ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As’r Hassanil Mosque
• ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
• ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
• สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

 

อัตราค่าบริการ

 

บรูไน สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน BY BI

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

ท่านละ

เด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน

ท่านละ

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านละ

INFANT

ท่านละ

จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว

ท่านละ

วันที่ 23-25 มี.ค. 61

17,599

17,599

16,599

3,900

7,000

9,000

วันที่ 30 มี.ค. – 01 เม.ย. 61

17,999

17,999

16,999

3,900

7,000

9,000

วันที่ 13-15 เม.ย. 61

19,999

19,999

18,999

3,900

7,000

9,000

วันที่ 27-29 เม.ย. 61

16,599

16,599

15,599

3,900

7,000

9,000

วันที่ 04-06 พ.ค. 61

16,599

16,599

15,599

3,900

7,000

9,000

วันที่ 11-13 พ.ค. 61

16,599

16,599

15,599

3,900

7,000

9,000

วันที่ 18-20 พ.ค. 61

16,599

16,599

15,599

3,900

7,000

9,000

วันที่ 29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 61

15,991

15,991

14,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 13-15 ก.ค. 61

15,991

15,991

14,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 27-29 ก.ค. 61

16,991

16,991

15,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 10-12 ส.ค 61

16,991

16,991

15,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 24-26 ส.ค. 61

15,991

15,991

14,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 21-23 ก.ย. 61

15,991

15,991

14,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 12-14 ต.ค. 61

16,991

16,991

15,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 26- 28 ต.ค 61

15,991

15,991

14,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 09-11 พ.ย 61

14,991

14,991

13,991

3,900

7,000

9,000

วันที่ 23-25 พ.ย. 61

14,991

14,991

13,991

3,900

7,000

9,000

 

ราคาขาย
฿14,991
จำนวน:
Visitors: 338,090