TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N BY SL 21,777.-

 TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED
 มนต์รัก TAIWAN   7D5N BY SL

สนามบินเถาหยวนล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดเหวิ่นหวู่เจียอี้เจียอี้
ร้านชาอุทยานแห่งชาติอาลีซานไถจง - ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพร้านพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) -

ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ร้านหยก
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ววัดหลงซาน
- ร้านนาฬิกาซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

23 – 29 กรกฎาคม 2561

23,777

23,777

23,777

8,000

14,900

27 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561

21,777

21,777

21,777

7,000

13,900

24 – 30 กันยายน 2561

22,777

22,777

22,777

7,000

13,900

08 – 14 ตุลาคม 2561

23,777

23,777

23,777

8,000

14,900

15 – 21 ตุลาคม 2561

22,777

22,777

22,777

7,000

13,900

22 – 28 ตุลาคม 2561

23,777

23,777

23,777

8,000

14,900

29 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561

22,777

22,777

22,777

7,000

13,900

ราคาขาย
฿21,777
จำนวน:
Visitors: 333,999