TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL 13,900.-

TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN
            อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL

สนามบินเถาหยวนล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทราวัดเหวิ่นหวู่เมืองไถจง
COSMETIC SHOPฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต

ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพร้านพายสับปะรดอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) -

ถนนโบราณจิ่วเฟิ่นอุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ววัดหลงซาน
- ร้านนาฬิกาซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต


 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

22 – 26 กรกฎาคม 2561

13,900

13,900

13,900

4,000

6,900

19 – 23 สิงหาคม 2561

13,900

13,900

13,900

4,000

6,900

26 – 30 สิงหาคม 2561

13,900

13,900

13,900

4,000

6,900

02 – 06 กันยายน 2561

13,900

13,900

13,900

4,000

6,900

16 – 20 กันยายน 2561

13,900

13,900

13,900

4,000

6,900

23 – 27 กันยายน 2561

13,900

13,900

13,900

4,000

6,900

30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2561

14,900

14,900

14,900

4,000

6,900

07 – 11 ตุลาคม 2561

14,900

14,900

14,900

4,000

6,900

14 – 18 ตุลาคม 2561

14,900

14,900

14,900

4,000

6,900

21 – 25 ตุลาคม 2561

16,900

16,900

16,900

4,000

6,900

28 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561

14,900

14,900

14,900

4,000

6,900

ราคาขาย
฿13,900
จำนวน:
Visitors: 333,765