(HG10) Delight France 7 Days 45,900.-

(HG10) Delight France 7 Days

Delight St.Peterburg 5 days
ชมพระราชวังฤดูหนาว พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
โบสถ์หยดเลือด มหาวิหารคาซาน

ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์ พระราชวังแแคทเธอรีน
ชมห้องอําพัน มหาวิหารเซนต์ไอแซค


 

                                                                     อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

                ราคา

พฤษภาคม

9-15 , 23-29 พ.ค. 61

45,900

กรกฎาคม

5-11 ก.ค.

กรกฎาคม

10-16 ก.ค.

48,900

 

ราคาขาย
฿45,900
จำนวน:
Visitors: 291,880