ITJOD01 มหัศจรรย์ JORDAN 6 วัน 3 คืน บิน RJ 6 วัน 3 คืน 46,900.-

มหัศจรรย์ JORDAN 6 วัน 3 คืน
       บิน RJ 6 วัน 3 คืน

                      ไฮไลท์

ล่องเรือท้องกระจกชมปะการังที่เมืองอคาบา
ท่องทะเลทรายวาดิรัม ที่เป็นทะเลทรายสลับกับหุบผาขนาดใหญ่
ชมความอลังการของหินศิลาสีกุหลาบ มหานครเพตรา เมืองมรดกโลกและ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งใหม่
แกรนด์แคนยอนแห่งจอร์แดน ปราสาทเครัคแห่งครูเสด เมืองเครัค
สัมผัสทะเลสาบที่เค็มที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง ทะเลสาบเดดซี สามารถลอยตัวในน้ำได้
ชมปอมเปอีแห่งตะวันออกที่ เมืองโรมันโบราณ เจราช หรือ เมืองพันเสา
ชมป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน ที่ AMMAN CITADEL
พิเศษพักโรงแรม ระด้บ 5 ดาว
ฟรี!! Wifi on Bus


 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ราคาทัวร์ มหัศจรรย์ จอร์แดน  6 วัน 3 คืน พัก 5 ดาว (อัตราค่าบริการ 15 ท่านขึ้นไป)

วันเดินทาง

จำนวน

ผู้ใหญ่

(หรือเด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)

เด็ก 7-11 ปี

(เสริมเตียง-พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

1722 มิถุนายน 2561

20

46,900

46,900

7,500

20 – 25 มิถุนายน 2561

20

47,900

47,900

7,500

 

ราคาขาย
฿46,900
จำนวน:
Visitors: 291,881