SHXWXIY4 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรม ซีอาน...หมูมะนาว ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน May-Oct 61 (XW) 25,999.-/ท่าน

ทัวร์คุณธรรม ซีอาน... หมูมะนาว
ลั่วหยาง ถ้ำหลงเหมิน 6 วัน 4 คืน
ช่วงการเดินทาง พฤษภาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 25,999.-/ท่าน

 

 


ทัวร์จีน ทัวร์ลั่วหยาง รถไฟความเร็วสูง ศาลเจ้ากวนอู ถ้ำหินหลงเหมิน (รวมรถแบตเตอรี่) ทัวร์เมืองเติงฟง วัดเส้าหลิน(รวมรถแบตเตอรี่) ป่าเจดีย์ ชมการแสดงกังฟู ทัวร์ซีอาน กองทัพทหารดินเผาจิ๋นซี(รวมรถแบตเตอรี่) กำแพงเมืองโบราณ จัตุรัสเจดีย์ห่านป่าใหญ่ เจดีย์ห่านป่าเล็ก พิพิธภัณฑ์ซีอาน ศาลเจ้าหลักเมือง อิสระช้อปปิ้งถนนคนเดินอิสลาม โชว์ราชวงศ์ถัง

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 24-29 พฤษภาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 7-12 / 21-26 มิถุนายน 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 5-10  กรกฎาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 26-31 กรกฎาคม 2561

**วันอาสฬหบูชา**

28,999 บาท

28,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 2-7 / 23-28 สิงหาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 13-18 / 20-25 กันยายน 2561

26,999 บาท

26,999 บาท

4,500 บาท

17,999 บาท

วันที่ 18-23 ตุลาคม 2561

**วันปิยมหาราช**

30,999 บาท

30,999 บาท

4,500 บาท

19,999 บาท

ราคาขาย
฿25,999
Visitors: 333,955