SHMUNKG1 ทัวร์จีน ทัวร์คุณธรรมหวงซาน...เสน่ห์มรดกโลก อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน 5 วัน 3 คืน Jun-Jul 61 (MU) 25,999.-/ท่าน

หวงซาน... เสน่ห์มรดกโลก
อาบน้ำแร่ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน
5 วัน 3 คืน
ช่วงการเดินทาง
เมษายน - กรกฏาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 25,999.-/ท่าน

 


ทัวร์จีน ทัวร์หวงซาน อุทยานหวงซาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) ไท่ผิง อาบน้ำแร่

ทัวร์เมืองโบราณหงชุน หมู่บ้านมรดกโลกหงชุน ซุ้มประตูถังเยว่ ถนนโบราณเหล่าเจีย ทัวร์จิ่วหัวซาน สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 25-29 เมษายน 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,000 บาท

18,999 บาท

วันที่ 16-20 / 23-27 พฤษภาคม 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,000 บาท

18,999 บาท

วันที่ 20-24 มิถุนายน 2561

25,999 บาท

25,999 บาท

4,000 บาท

18,999 บาท

วันที่ 25-29 กรกฎาคม 2561

27,999 บาท

27,999 บาท

4,000 บาท

18,999 บาท

ราคาขาย
฿25,999
Visitors: 327,912