SHCZCSX3 ทัวร์จีน ทัวร์จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน Jul-Oct 61(CZ) เริ่มต้นที่ 21999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿21,999

จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6 วัน 5 คืน(CZ)

จางเจียเจี้ย ... สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
เทียนเหมินซาน ฟ่งหวง ฉางซา 6วัน5คืน
ช่วงการเดินทาง
กรกฏาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นท่านละ 21,999.-/ท่าน
 

อัตราค่าบริการ (ราคาต่อท่าน)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กอายุ 2-18 ปี

พักกับผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

จ่ายเพิ่ม

ราคา

ไม่รวมตั๋ว

วันที่ 14-19 กรกฎาคม 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 18-23 สิงหาคม 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 8-13  กันยายน 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

12,999 บาท

วันที่ 27 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2561

21,999 บาท

21,999 บาท

4,500 บาท

12,999 บาท

Visitors: 337,172