HKG12 (MAR-OCT) HX ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า 3 วัน 18999.-/ท่าน

ราคาขาย
฿18,999

ฮ่องกง ลันเตา มาเก๊า
3 วัน 2 คืน
ช่วงการเดินทาง
มีนาคม - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 18,999.-/ท่าน

 

 

 

-สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธ์ ของฮ่องกง

-แชะภาพคู่ THE PARISIAN หอไอเฟลแห่งมาเก๊า

The Venetian > วัดอาม่า > เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล > วิหารเซนต์ปอล
> ขึ้นกระเช้านองปิ้ง 360 องศา > ไหว้พระใหญ่ลันเตา > ขอพรเจ้าแม่กวนอิม หาด Repulse Bay
> หมุนกังหัน ขอโชคลาภ วัดเเชกงหมิว > ช้อปปิ้ง City Gate Outlet
> ย่านจิมขาจุ่ย ถนนนาธาน

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ห้อง

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

3-5 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

10-12 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

17-19 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (23.55-01.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

23-25 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

24-26 มีนาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.50-12.40)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

18,999

18,999

17,999

4,500

5 – 7 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

22,999

22,999

21,999

5,500

11 – 13 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

23,999

23,999

22,999

5,500

14 – 16 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

25,999

25,999

24,999

5,500

27 – 29 เมษายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

11 – 13 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX767 (02.00-04.00)

19,999

19,999

18,999

5,500

12 – 14 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

18 – 20 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

25 – 27 พฤษภาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

07 – 09 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

29 – 31 กรกฎาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

04 – 06 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

25 – 27 สิงหาคม 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (21.45-23.55)

19,999

19,999

18,999

5,500

14 – 16 กันยายน 2561

ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)

19,999

19,999

18,999

5,500

 

 

Visitors: 330,695