HKG11 (APR-OCT) EK ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ พีคเทรม 3 วัน เริ่มต้นที่ 17900.-/ท่าน

ราคาขาย
฿17,900

ฮ่องกงลันเตา ดิสนีย์แลนด์
3วัน2คืน
ช่วงการเดินทาง
เมษายน 2561-ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 17,900.-/ท่าน

 

 

*เต็มอิ่มกับเครื่องเล่นโซนใหม่
*พิเศษ!!นั่งพีคแทรม สู่ยอดเขาวิคตรอเรียพีค
*หมุนกังหันโชคลาภและแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
*ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony Of Light

(ราคาเริ่มต้นมีเพียงบางพรีเรียดช่วงการเดินทางเท่านั้น กรุณาเช็คราคาแต่พรีเรียดก่อนในรายละเอียดหรือติดต่อที่เจ้าหน้าที่)

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

04 - 06 เมษายน 2561

17,900

17,900

16,900

5,000

06 - 08 เมษายน 2561

21,900

21,900

20,900

5,000

13 - 15 เมษายน 2561

25,900

25,900

24,900

6,000

14 - 16 เมษายน 2561

25,900

25,900

24,900

6,000

15 - 17 เมษายน 2561

21,900

21,900

20,900

5,000

20 - 22 เมษายน 2561

18,900

18,900

17,900

5,000

21 - 23 เมษายน 2561

18,900

18,900

17,900

5,000

27 - 29 เมษายน 2561

18,900

18,900

17,900

5,000

28 - 30 เมษายน 2561

18,900

18,900

17,900

5,000

11 – 13 พฤษภาคม 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

12 – 14 พฤษภาคม 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

18 – 20 พฤษภาคม 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

19 – 21 พฤษภาคม 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

25 – 27 พฤษภาคม 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

01 – 03 มิถุนายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

08 – 10 มิถุนายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

15 – 17 มิถุนายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

22 – 24 มิถุนายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

07 – 09 กันยายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

14 – 16 กันยายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

21 – 23 กันยายน 2561

17,999

17,999

16,999

5,000

05 – 07 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

06 – 08 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

12 – 14 ตุลาคม 2561

19,999

19,999

18,999

5,000

13 – 15 ตุลาคม 2561

20,999

20,999

19,999

5,000

19 – 21 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

20 – 22 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

21 – 23 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

26 – 28 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

27 – 29 ตุลาคม 2561

18,999

18,999

17,999

5,000

 

 
Visitors: 333,995