TPE01 - (MAY-SEP'18) T-DED TAIWAN สะดุดรัก...ที่พักใจ 6D4N BY XW 15,987.-

T-DED TAIWAN
สะดุดรัก...ที่พักใจ
6วัน4คืน
ช่วงการเดินทาง พฤษภาคม- กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้นที่ 15,987.-/ท่าน

เที่ยวไต้หวันสุดคุ้ม!!ราคาสบายกระเป๋า
มื้อพิเศา!! เสี่ยวหลงเปา.บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน

เยือนเส้นทางรถไฟผิงชี - หมู่บ้านโบราณเฟิ่น - หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - วัดหลวงซาน
ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - วัดเหวินหวู่ - อุทยาน อาลีซาน - วัดซงซานฉือโย่ว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตึกไทเป 101 - ตลาดกลางคืน - ช้อปปิ้งซีเหมินติง

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่ , เด็ก

ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

11 – 16 พฤษภาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)

17,987

5,000

9,900

25 – 30 พฤษภาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 – 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)

17,987

5,000

9,900

29 พ.ค. – 03 มิ.ย.2561

ขาไป    XW182 (02.15 – 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)

16,987

5,000

9,900

05 10 มิถุนายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

12 17 มิถุนายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

26 มิ.ย. 01 ก.ค.2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

15,987

5,000

9,900

03 08 กรกฎาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

15,987

5,000

9,900

10 15 กรกฎาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

17 22 กรกฎาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

24 29 กรกฎาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

18,987

5,500

9,900

27 ก.ค. 01 ส.ค.2561

ขาไป    XW182 (00.20 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

18,987

5,500

9,900

07 12 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

18,987

5,500

9,900

10 15 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

18,987

5,500

9,900

17 22 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

15,987

5,000

9,900

24 29 สิงหาคม 2561

ขาไป    XW182 (00.20 05.10)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

28 ส.ค. 02 ก.ย.2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

04 09 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

15,987

5,000

9,900

11 16 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

18 23 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

25 30 กันยายน 2561

ขาไป    XW182 (02.15 07.05)

ขากลับ  XW181 (09.40 12.15)

16,987

5,000

9,900

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***


ราคาขาย
฿15,987
จำนวน:

 • TPE01-BR LONG.jpg
  TPE01_BR_JAN-JUN18 ไทเป ไต้หวัน อยู่สบาย. . .5วัน ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยัน จันทราสักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่ชมอุทยานแห่งช...
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE02.jpg
  Dream DestinationTaiwan6 วัน 4 คืนช่วงการเดินทาง พฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้น 18,777.- เส้นทางสุดฮิต ขายดีที่สุดพักหรูระดับ 5 ดาว แช่น้ำแร่ 1 คืนล่องเรือชมธรรมชาติ ทะเลสาบสุร...
  ราคาขาย ฿18,777

 • TPE002SL.jpg
  TPE002_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N ไฮไลท์ ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทราสักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินร...
  ราคาขาย ฿14,900

 • TPE03.jpg
  TPE003_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิวล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา Taipe 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค พิเศษ!! เมนูปลาประธา...
  ราคาขาย ฿15,900

 • TPE04SL.jpg
  TPE04_SL_APR_OCT18 Hello TAIPE 6วัน4คืน เที่ยวครบ เต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืนชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานเย๋หลิ่วล่องเรือทะเลสาปสุริยันจันทรา ชมอุทยานอาลีซาน พิเศษ!! ชาบูหม่าล่าบุฟเฟ่ต...
  ราคาขาย ฿17,900

 • TPE05.png
  อาร์ตตัวพ่อTAIWAN5 วัน 3 คืนช่วงการเดินทาง เมษายน - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 11,987.-/ท่าน เที่ยวเมืองสุดโรแมนติก..ปล่อยโคมขงหมิงช้อปปิ้งจัดเต็มเก็บทุกจุดไฮไลท์พักโรงแรมระดับ 4 ...

 • TPE06.jpg
  EXCLUSIVE IN TAIWAN7 วัน 5 คืนช่วงการเดินทางกุมภาพันธ์ - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้น 21,777.-/ท่าน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพักเที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน นั่งรถไ...
  ราคาขาย ฿21,777

 • TPE08.jpg
  TAIWAN BEST VALUE5 วัน 3 คืนพักหรู 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็มช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 14,777.-/ท่าน พิเศษ!!ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!!บุฟเฟ่ต...
  ราคาขาย ฿14,777

 • TPE09.jpg
  PARADISETAIWAN4วัน3คืนช่วงการเดินทาง กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 22,900.-/ท่าน พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว"บิน 5 ดาว สะสมไมล์ 50%""เที่ยวอุทยานอาลีซาน- ช้อปปิ้งตลาดซีเห...
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE10.jpg
  T-DED GRANDTHAIWAN5 D 4 N ช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-/ท่าน สุดมันส์...ตะลุยธรรมชาติ"เที่ยวครบ 3 อุทยาน"พิเศษ!! ล่องเรือชม ทะเลสาบสุริยัน-จันทราอัตร...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE11.jpg
  AMAZING IN TAIWAN6 วัน 5 คืนช่วงการเดินทางเมษายน - สิงหาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 29,777.-/ท่าน เที่ยวสุดคุ้ม!!เหนือจรดใต้ นั่งกระเช้าเหมาคงพักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน มื้อพิเ...
  ราคาขาย ฿29,777

 • TPE13.jpg
  Fantastic Taiwan 5 วัน 3 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - กันยายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 19,777.-/ท่าน สุดฟิน!!ล่องเรือชม ทะเลทราบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา...
  ราคาขาย ฿19,777

 • TPE14.jpg
  TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR Full Service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินหรู 5 ดาว ไหว้พระขอพร , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชมธรรมชาติ , อุทยาน เย่หลิวนั่งกระเช้าเหมาคง ,...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE14.jpg
  Taiwan Wonderful5 วัน 4 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม - ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 19,900.-/ท่าน สุดฟิน!!ล่องเรือชม ทะเลทราบสุริยัน-จันทรามื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระ...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE17.png
  Taiwan รัก...รสแซ่บ4 วัน 3 คืนช่วงการเดินทางกรกฏาคม - พฤศจิกายน 2561ราคาเริ่มต้นที่ 17,777.-/ท่าน มื้อพิเศษ!!ซีฟู๊ดใต้หวัน,เสี่ยวหลงเปาปล่อยโคมขงหมิง เขียนคำอธิฐานขอพรอัตราค่าบริกา...
  ราคาขาย ฿17,777

 • TPE21.png
  THE BEST OF Taiwan5 วัน 4 คืนช่วงการเดินทางพฤษภาคม-ตุลาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-/ท่านมื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน,พระกระโดดกำแพงนั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงอัตราค่าบริการ ...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE22.jpg
  Taiwan Best Vacation 6 วัน 5 คืนช่วงการเดินทางเมษายน-สิงหาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 25,900.-/ท่าน มื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์ชาบูใต้หวัน,ซีฟู๊ดกุ้งมังกร,อาหารฮากกาสุดฟิน!!!ล่องเรือชม "ทะเล...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE23.jpg
  หยุดพัก..หยุดที่ Taiwan 4 วัน 3 คืนช่วงการเดินทาง26-29 /27-30 กรกฏาคม 256109-12 / 10-13 สิงหาคม 2561ราคาเริ่มต้นที่ 21,777.-/ท่านพักหรู 5 ดาว เเช่น้ำแร่ธรรมชาติ มื้อพิเศษ!!บุฟเฟ่ต์...
  ราคาขาย ฿21,777

 • TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL.jpg
  TPE31 - (JUL-OCT'18) T-DED TAIWAN อาร์ตตัวแม่ 5D3N BY SL สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COSMETIC SHOP &n...
  ราคาขาย ฿13,900

 • EASY BEAUTIFUL IN TAIWAN 5D 3N BY SL (APR-JUN) 13 FEB 18.jpg
  EASY BEAUTIFUL IN TAIWANบิน SL 5วัน3คืน ช้อปปิ้งฝงเจี่ย ซีเหมินติงล่องเรือทะเลสบาบสุริยันจันทราวัดเหวินหวู่อุทยานเย่หลิวพิเศษ!! WIFI on BUS อัตราค่าบริการ วันเดินทาง ...
  ราคาขาย ฿15,900

 • XW-T26 Taiwan Very Good.jpg
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
  ราคาขาย ฿13,988

 • XW-T27 Taiwan Shufen 5D3N 2018.jpg
  XW-T27 ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ ไหว้พระขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถัง...
  ราคาขาย ฿13,888

 • XW-T28 Taiwan Alishan 6D4N Mar-Oct2018 new.jpg
  XW-T28 ไต้หวัน ไทเป อาหลีซัน เหย๋หลิ่ว ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา 6วัน4คืน ผู่หลี่ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั๋งวัดเหวินหวู่ วัดจงไถ่ฉานซื่อ ไทจงไทเป เหย๋หลิ่ว อุทย...
  ราคาขาย ฿16,888

 • TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN  7D5N BY SL.jpg
  TPE32 - (JUL-OCT'18) T-DED มนต์รัก TAIWAN 7D5N BY SL สนามบินเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เจียอี้เจียอี้ – ร้านชา – อุทยาน...
  ราคาขาย ฿21,777

 • GTTPEIT03.jpg
  TAIWAN สบายสุขใจ ไทเกอร์แอร์ 4 วัน 3 คืน ไฮไลท์... ไทเปครบสูตร พิเศษ !! นั่งรถไฟหัวจรวด (ชินคันเซ็นไต้หวัน)1. เวลาบินไม่เหนื่อยกับการเดินทาง ผู้สูงอายุไปได้ เด็กน้อยไปดีไม่มีงอแงเพ...
  ราคาขาย ฿13,991

 • GTTPEIT04.jpg
  TAIWAN สบาย Easy Easy 4 วัน 3 คืน NEW !!ไฮไลท์... ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ... อาบน้ำแร่1. ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา2. อาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบสไตล์ไต้หวัน3. ช้อปปิ้งมาเต็มทั้...
  ราคาขาย ฿13,991

 • GT-TPE-BR05 (1).jpg
  TAIWANสบายเพลินเพลิน 3 อุทยานทาโรโกะ,อาหลี่ซัน,เย๋หลิ่ว 6 วัน 4 คืน • อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน• ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ...• ชมความงามธรรมชาติ...
  ราคาขาย ฿23,911

 • GTTPEXW102 (2).jpg
  สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาหลี่ซัน 6 วัน 4 คืน ไฮไลท์ สบาย พาชิลล์ ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา3. ช้อป...
  ราคาขาย ฿16,991

 • GT-TPE-BR02.jpg
  สบาย พาชิลล์ ไต้หวัน อาหลี่ซัน 6 วัน 4 คืน ไฮไลท์ สบาย พาชิลล์ ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา3. ช้อป...
  ราคาขาย ฿19,900

 • GTTPEBR07.jpg
  TAIWAN สบายเพลินเพลิน Alishan 5 วัน 3 คืน ไฮไลท์....บิน EVA สายการบินระดับ 5 ดาวบริการแบบ Full service ราคาสบายกระเป๋า1. ชมป่าสนพันปีอาหลี่ซัน พร้อมนั่งรถไฟโบราณ2. ล่องเรือชมความงา...
  ราคาขาย ฿19,991

 • TPE-TG03.jpg
  TAIWAN สบายเพลินพุง พาชิมอาหารมิชลิน 5 วัน 4 คืน พาเที่ยวอาหลี่ซัน พากินอาหารร้านมิชลิน สตาร์ และ ภัตตาคาร Lamer ซีฟู้ดชื่อดัง1. ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณ...
  ราคาขาย ฿33,911

 • GT-TPE-XW11.jpg
  TAIWAN สบายพาชม อาหลี่ซัน 6 วัน 4 คืน NEW !!ไฮไลท์ สบาย พาชม 3 หมู่บ้านโบราณ 3 เมือง ชื่อดังของไต้หวัน1. ดื่มด่ำธรรมชาติที่สวนสนพันปี ในอุทยานอาหลี่ซัน2. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบส...
  ราคาขาย ฿16,991

 • GT-TPE-XW11.jpg
  บินตรงเชียงใหม่สบาย ม่วนจั๊ดนัก ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 5 วัน 4 คืน ไฮไลท์ สบาย ม่วนจั๊ดนัก ไต้หวัน ราคาทัวร์สบายกระเป๋า1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา2. ช้อปปิ้งตล...
  ราคาขาย ฿16,911

 • GTTPEXW061.jpg
  TAIWAN สบายพาเพลิน Sun moon lake 5 วัน 3 คืน ไฮไลท์...สบายพาเพลิน ...ราคาทัวร์สบายกระเป๋า 1. ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา2. ช้อปปิ้งตลาด 3 ตลาดดัง ฝงเจี่ยไนท์ ซื่อหลินไน...
  ราคาขาย ฿14,991

 • EASY BLINK BLINK IN TAIWAN non.jpg
  EASY BLINK BLINK IN TAIWAN 5D 3N BY XW (APR-JUNE) ไถจง – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ตลาดฟ่งเจียไทเป – แวะชิมพายสับปะรด &...
  ราคาขาย ฿16,900

 • SHIGTPE4.jpg
  SHTGTPE4 ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์คุณธรรม ไต้หวัน...กุ้งเผา ทะเลสาบสุริยันจันทรา เย๋หลิ่ว อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน (TG) ไทจง หมู่บ้านสายรุ้ง เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ผูหลี่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุร...
  ราคาขาย ฿23,999
Visitors: 291,880