TPE003_SL_APR-OCT18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน 15,900.-

TPE003_SL_APR-OCT18 TAIPE TAIWAN 5D3N

เที่ยว 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิว
ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา Taipe 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค

พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิปดี + เสต็กจารน้อน + SEAFOOD 


 

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยาน อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว

ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน  โดยสายการบิน LION AIR (SL)

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

จำนวน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

20 เม.ย. 61

24 เม.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

01 พ.ค. 61

05 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

04 พ.ค. 61

08 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

11 พ.ค. 61

15 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

18 พ.ค. 61

22 พ.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

25 พ.ค. 61

29 พ.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

01 มิ.ย. 61

05 มิ.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

08 มิ.ย. 61

12 มิ.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

15 มิ.ย. 61

19 มิ.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

29 มิ.ย. 61

03 ก.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

06 ก.ค. 61

10 ก.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

13 ก.ค. 61

17 ก.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

03 ส.ค. 61

07 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

07 ส.ค. 61

11 ส.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

10 ส.ค. 61

14 ส.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

17 ส.ค. 61

21 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

24 ส.ค. 61

28 ส.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

07 ก.ย. 61

11 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

14 ก.ย. 61

18 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

21 ก.ย. 61

25 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

25 ก.ย. 61

29 ก.ย. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

28 ก.ย. 61

02 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

02 ต.ค. 61

06 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

05 ต.ค. 61

09 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

09 ต.ค. 61

13 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

12 ต.ค. 61

16 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

16 ต.ค. 61

20 ต.ค. 61

30

16,900

16,900

16,500

4,000

19 ต.ค. 61

23 ต.ค. 61

30

17,900

17,900

17,500

4,000

23 ต.ค. 61

27 ต.ค. 61

30

15,900

15,900

15,500

4,000

 

ราคาขาย
฿15,900
จำนวน:
Visitors: 333,859