TPE09 Paradise In TAIWAN 4D3N [JAN - MAR 2018] 21,900.-

TPE09 Paradise In TAIWAN 4D3N [JAN - MAR 2018] 

พักโรงแรมหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว "บิน 5 ดาวสะสมไมล์ 50%"
นั่งรถไฟโบราณเที่ยวอุทยานอาลีซาน , ช้อปปิ้งตลาดเซียเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา , อุทยานเย่หลิว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , Mitsui Outlet Park

มื้อพิเศษ !! ชาบูบุฟเฟ่ต์ไต้หวัน
ราคาเริ่มต้น 21,900.-

 


 


 

 

 

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

 

 

 

รายละเอียดเที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยวเพิ่ม

06 – 09 มกราคม 2561

ขาไป   TG634 07.25 – 11.55

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

12 – 15 มกราคม 2561

ขาไป   TG634 07.25 – 11.55

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

13 – 16 มกราคม 2560

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

18 – 21 มกราคม 2561

ขาไป   TG634 07.25 – 11.55

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

20 – 23 มกราคม 2561

ขาไป   TG634 07.25 – 11.55

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

25 – 28 มกราคม 2560

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

27 – 30 มกราคม 2561

ขาไป   TG634 07.25 – 11.55

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

21,900

21,900

21,900

5,500

02 – 05 กุมภาพันธ์ 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

03 – 06 กุมภาพันธ์ 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

04 – 07 กุมภาพันธ์ 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

22 – 25 กุมภาพันธ์ 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

23 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

24 – 27กุมภาพันธ์ 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

03 – 06 มีนาคม 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

22 – 25 มีนาคม 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561

ขาไป   TG632 08.15 – 12.45

ขากลับ TG635 20.10 – 23.05

22,900

22,900

22,900

5,500

 

ราคาขาย
฿21,900
จำนวน:

 • SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) [DEC2017-MAR2018].jpg
  SHXWTPE10 ไต้หวัน ขึ้นตึก101 วัดเสวียนจ้าง 5 วัน 3 คืน (XW) ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ-สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ซื่อห...

 • TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 22,900.-.jpg
  TPE01_BR_NOV17-JUN18 ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย ทะเลสาปสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่วนั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กงแช่ออนเซ็นส่วนตัวในห้องพัก ขึ้นตึก Taipei101 ราคาเร...
  ราคาปกติ ฿22,900
  ราคาขาย ฿22,900

 • TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป 16,900.-.jpg
  TPE02_SL_JAN-MAR18 โปรน้องใหม่ บินสบายไป...ไทเป ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น Taipei 101 ชมอุทยานเย๋หลิ่วพิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟ่ต์ชาบู + เสี่ยวหลงเปาอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็คช้อปปิ้ง...
  ราคาปกติ ฿16,900
  ราคาขาย ฿16,900

 • TPE03.jpg
  TPE03 Flower Festival 5D3N [FEB-MAR 2018] ชมความสวยงามของดอกซากุระ ถ่ายรูปสุดชิว ฟาร์มดอกไม้จงเซ่อนั่งรถไฟโบราณ , อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน , วัดเหวินหวู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , ตึกไ...
  ราคาขาย ฿15,777

 • TPE12.jpg
  TPE12 - (JAN-APR'18) FAMOUS IN TAIWAN 5D4N BY TG เส้นทางโรแมนติกชมซากุระ สะสมไมล์ 50 % พักหรูระดับ 5 ดาวเที่ยวฟาร์มแกะซิงจิ้ว , ข้อปปิ้งซีเหมินติง Mitsui Outlet สัมผัสธรรมชาติ Cing...
  ราคาขาย ฿25,900

 • TPE13.jpg
  TPE13 FANTASTIC TAIWAN 5D3N BY BR Full Service สายการบิน 5 ดาว พักหรู 5 ดาวแช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืนวัดไดซานซื่อ , วัดพระดังซัมจั๋ง , วัดเหวินวู่ , อุทยานแห่งชาติอาลีซานอุทยานแห่งชาติ...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE14.jpg
  TPE14 WONDERFUL TAIWAN 5D4N BY BR Full Service แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก บินหรู 5 ดาว ไหว้พระขอพร , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ , ชมธรรมชาติ , อุทยาน เย่หลิวนั่งกระเช้าเหมาคง ,...
  ราคาขาย ฿19,900

 • TPE15.jpg
  TPE15 MIRACLE IN TAIWAN 5D3N BY BR ชมดอกซากุระ เที่ยวครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน , หยางเหมิงซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถังซัมจั๋งล่องทะเลสาปสุริยัน...
  ราคาขาย ฿20,777

 • TPE20.jpg
  TPE20 TAIWAN SONGKRAN FESTIVAL 5D4N BY CI สงกรานต์นี้ เที่ยวไต้หวัน บินหรู อยู่ดี พักหร 5 ดาวแช่น้ำแร่สสวนตัว 1 คืน หมู่บ้านสายรุ้ง , ชม 2 อุทยาน อาลีซาน , เย่หลิ่ว , วัดพระถัมซัมจ...
  ราคาขาย ฿31,777
Visitors: 202,537