GT-SIN 3K01 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน [JAN-MAY 2018] 11,911.-

GT-SIN 3K01 สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3วัน 2คืน 

ไฮไลท์.....ทัวร์สบายกระเป๋า 1.เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
2.ช้อปปิ้งจุใจ ณ ถนน ORCHARD RD
3.ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่าเบย์แซนด์โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ6ดาว
4.ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม
พิเศษ !! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ SONG FA บักกุ้ดเต๋

 


 


 

 

สิงคโปร์ สุดคุ้ม สบาย...สบาย 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินJetstar Airway (3K)

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

19-21  มกราคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

26-28 มกราคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

02-04 กุมภาพันธ์ 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

09-11 กุมภาพันธ์ 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

17-19 กุมภาพันธ์ 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

03-05 มีนาคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

09-11 มีนาคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

16-18 มีนาคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

30 มีนาคม– 01 เมษายน 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

07-09 เมษายน 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

13-15 เมษายน 2561

16,900

16,900

15,900

5,000

14-16 เมษายน 2561

16,900

16,900

15,900

5,000

20-22 เมษายน 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

21-23 เมษายน 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

11-13 พฤษภาคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

18-20 พฤษภาคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

25-27 พฤษภาคม 2561

11,991

11,991

10,991

5,000

 

ราคาขาย
฿11,911
จำนวน:
Visitors: 178,463