โปรแกรมเที่ยวเกาะห้อง (กระบี่)

      โปรแกรมเที่ยว เกาะห้อง One day trip

07:50 น.   รับท่านจากโรงแรมที่พัก (กระบี่) เดินทางสู่ท่าเรือ

09:00 น.   ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะห้อง(ใช้เวลาประมาณ20นาที)

09:30 น.   เดินทางถึง เกาะห้อง ทะเลใน(Lagoon) ล้อมรอบด้วยผาหินปูน น้ำทะเลใสสะอาดเขียวดั่ง                        มรกต

10:30 น.   มุ่งหน้าสู่ เกาะผักเบี้ย เกาะไร่ ให้ท่านได้ชมบรรยากาศโดยรอบที่ประกอบด้วย เกาะยาวน้อย ,

                 ยาวใหญ่และหาดทับแขก

11:00 น.   ระหว่างทางแวะ เกาะลาดิง ซึ่งเป็นเกาะเล็กๆให้ท่านได้ลงไปสัมผัสความสวยงามกันค่ะ

12:00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะห้อง บริการ อาหารแบบ Box set                                                    ให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัยพร้อมเตรียมตัวเดินทางกลับ

 15:00 น.  เดินทางถึงท่าเรือส่งท่านกลับโรงแรมที่พัก(กระบี่)โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

  

หมายเหตุ

โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำ


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 418,237